СУГС ''БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ'' СКОПЈЕ
  Гимназиско образование
 

Во учебната 2001/2002 во Република Македонија се применува нов наставен план за гимназиско образование. Согласно со тоа и во нашето училиште веќе две генерации изведуваат настава по новиот наставен план. Истиот е структуиран од четири организациски структурни компоненти:

- задолжителни предмети;

- изборни предемети;

- задолжителна изборна програма и

- проектни активности.

Сите тие функционираат во рамките на три образовни подрачја. Опшествено хуманистичко, природно математичко и јазично уметничко подрачје. За успешно вклучување и завршување на студиите на високото образование, систематско развивање на индививуалните и интелектуалните способности ,,стекнување на хуманистички, морални ,естетски и граѓански вредности, поттикнување на творештво, постигнување на соработка, толеранција, разбирање и соживот со останаттите припадиците на заедницата, гимназиското образование е вистински избор.

НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
За задолжителн
ите и изборните предмети,
задолжителните и изборните програми
и бројот на часовите

Предмет

Неделен фонд на образование
Година на образование

Стандарди
I
II
III
IV
Општ
За матура

Задолжителни предмети

 
 
 
 
 
 

Македонски јазик и литература,
а за учениците од националностите албански, турски или српски јазик и литература
Македонски јазик за учениците од националностите

4
4
4
4
556
556
2
2
2
2
278
 
Математика
3
3
3
3
417
417

Прв европски јазик1

3
3
3
3
417
417

Втор европски јазик

2
2
2
2
278
 
Историја
2
2
2
 
216
216
Географија
2
2
 
 
144
216
Биологија
2
2
2
 
216
278
Физика
2
2
2
 
216
278
Хемија
2
2
2
 
216
278
Социологија
 
2
 
 
72
278
Филозофија
 
 
 
3
93
278
Информатика
2
 
 
 
72
 

Вкупно задолжителни предмети

24-26
24-26
20-22
15-17
2913- 3191
 

Часови за изборни предмети2

2-3
3-5
до 8
до 10
778-886
 

Вкупно (задолжителни и изборни предмети)

26-29
27-31
28-30
25-27
3691-4077
 

Задолжителни и изборни предмети,содржини и активности

 
 
 
 
 
 

Спорт и спортски активности3

3
3
3
3
417
 

Музичка уметност3

1
 
 
 
108
 

Ликовна уметност3

2
 
 
 
108
 

Изборни содржини и активности

(2)70
(2)70
(2)70
(2)70
280
 

Вкупно часови

8
8
5
5
905
 

1Се изучуваат странските (европски) јазици од основното училиште.

2Од изборното подрачје ученикот во прва година избира еден предмет, во втора година до два предмети, во трета година три предмети и во четврта година три предмети.

3Кон овие предмети се надградуваат задолжителните изборни содрчини.


 
   
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free